Cilji in naloge

Splošni cilji

 • razvijanje sposobnosti razumevanja sebe in drugih,
 • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
 • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
 • negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
 • spodbujanje jezikovnega razvoja za učinkovito ter ustvarjalno uporabo govora, kasneje pa tudi branja in pisanja,
 • spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
 • posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakodnevnega življenja,
 • spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja ter razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

Cilji in naloge vrtca

 • vsem otrokom omogočamo, da v polni meri razvijajo svoje telesne, psihične, socialne in intelektualne potenciale,
 • zagotavljamo pogoje za dobro počutje otrok, za zdravo in varno otrokovo okolje: otrok ima občutek sprejetosti in lastne veljave,
 • uvajamo, oblikujemo in spodbujamo zdrav način življenja vsakodnevnih dejavnosti, dela in življenja vrtca za vse otroke, osebje vrtca, starše in obiskovalce vrtca,
 • v vrtcu se otroci učijo veščin, ki so nujne za zdravo in varno vedenje, osebne higiene, varnega obnašanja v vrtcu, v okolju in doma.

Druge naloge vrtca

Vzgoja za ohranjanje in varovanje zdravja.

a) Zdravja kot vrednote se moramo zavedati že zelo zgodaj. Zato skrbimo za:

 • prijetne medsebojne odnose v skupini, v vrtcu, s starši,
 • kulturo govora,
 • pravilno prehrano,
 • bivanje na prostem,
 • kulturno-higienske navade,
 • izvajanje športnega programa Mali sonček in
 • pestre jedilnike.

b) Zobozdravstvena vzgoja:

 • Pregled pri zobozdravniku (enkrat letno – predšolski otroci).
 • Praktični prikaz pravilnega umivanja zob (trikrat letno).
 • Sodelovanje v programu Zobni alarm.

c) Varnost v prometu:

 • Sodelovanje s Policijsko postajo Ljutomer in sodelovanje v projektu Pasavček (agencija RS za varnost prometa).

d) Požarna varnost:

 • Obisk gasilcev in evakuacijska vaja.

V vrtcu praznujemo in obeležujemo tudi:

 • rojstne dneve otrok,
 • prihode letnih časov,
 • teden otroka v mesecu oktobru,
 • tradicionalni slovenski zajtrk,
 • mednarodni dan strpnosti,
 • praznični december,
 • kulturni praznik,
 • norčavi pust,
 • materinski dan,
 • dan babic in dedkov,
 • veliko noč,
 • dan zemlje,
 • zaključek šolskega leta in slovo od otrok, ki gredo v šolo.
Dostopnost