Programi v vrtcu

Izvajamo dnevni program 6-9 ur. Namenjen je otrokom od enajstega meseca do vstopa v šolo. V vseh oddelkih obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano. Program je zasnovan na ciljih in načelih predpisanega nacionalnega programa-kurikuluma za vrtce. Uradni vpis v vrtec za naslednje šolsko leto je v mesecu marcu. Otroke sprejemamo v vrtec na podlagi Pravilnika o kriterijih in načinu sprejema predšolskih otrok v vrtec Križevci (uradni list RS, št.15/2013).

Pri izvajanju tega programa upoštevamo naslednje:

  • značilnosti otrokovega razvoja, njegove interese ter potrebe posameznega otroka od vstopa v vrtec do vstopa v šolo,
  • razlike med otroki glede na razvoj otrokove osebnosti in sposobnosti,
  • vrste znanj in sposobnosti, ki jih spodbujamo in nadgrajujemo,
  • individualnost glede na specifiko otrokove družine.

Kvalitetne vzgojne dejavnosti načrtujemo tako, da so primerne starosti posameznika in hkrati skladne s skupino v katero je otrok vključen.. Vsebine, metode in oblike dela so naravnane na spodbujanje aktivnosti, zadovoljevanje želja in interesa otrok.

Vzgojne dejavnosti načrtujemo in izvajamo vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, drugi delavci vrtca, zunanji sodelavci in starši. Vključevanje slednjih ni le vsebinska popestritev, temveč bogat prispevek k raznolikosti in obogatitvi znanj ter različnih vzgojnih in učnih pristopov.

Obogatitveni programi

Programe skozi celo šolsko leto izvajajo strokovne delavke vrtca, ob tem pa upoštevajo želje, interese ter starost otrok:

  • ZGODNJE UČENJE NEMŠKEGA JEZIKA
  • ZGODNJE UČENJE ANGLEŠKEGA JEZIKA

Obogatitvene dejavnosti so dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikula vrtca, interesa otrok in želje staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovne delavke vrtca v času izven predpisane delovne obveznosti vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic in so skladne s cilji in načeli kurikula za vrtce.

Čas in način izvedbe teh dejavnosti bodo izvajalke določile pred začetkom izvajanja in vas bodo o tem obvestile. Izvajanje in terminska usklajenost pa bosta določena v skladu z Letnim delovnim načrtom enote vrtca (tedensko ali mesečno ali glede na letni čas).

Dodatni obogatitveni programi se izvajajo v okviru letnega delovnega načrta oddelka:

  • bralna značka,
  • športni program Mali sonček,
  • Cici vesela šola,
  • skupne dejavnosti in aktivnosti v sodelovanju z osnovno šolo.

Nadstandardni programi

Programe izvajajo zunanji sodelavci, stroške le-teh pa krijejo starši.

Nadstandardni programi so dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji sodelavci in ne smejo posegati v program vrtca. Lahko se izvajajo šele takrat, ko se spraznijo posamezni prostori vrtca. Te dejavnosti ne smejo motiti izvajanja kurikula.
Otroci, za katere se starši odločijo, da obiskujejo dodatno, nadstandardno dejavnost, se po končani dejavnosti v oddelek ne vračajo, ampak jih prevzamejo starši.

Dostopnost