OBJEM (Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli)

projekt objem bralna pismenost

Vrtec Križevci je vključen v projekt kot implementacijski vrtec za področje bralne pismenosti in razvoja slovenščine. V projektni tim so vključene ravnateljica Vasilija Stolnik, pomočnica ravnateljice za šolo Alenka Kajtna Zorko, Jelka Vinkovič kot vodja projektnega tima in vse strokovne delavke vrtca.

Kot implementacijski vzgojno-izobraževalni zavod sodelujemo s konzorcijskimi partnerji katerih koordinator je Evropski strukturni sklad (Filozofska fakulteta Ljubljana, Fakulteta za računalništvo in informatiko Ljubljana, Pedagoška fakulteta Ljubljana, Pedagoška fakulteta Maribor, Pedagoški inštitut, Zavod RS za šolstvo, 19 razvojnih vzgojno-izobraževalnih zavodov, 40 implementacijskih vzgojno izobraževalnih zavodov).

Namen projekta je dvig ravni bralne pismenosti na vseh vzgojno-izobraževalnih ravneh, učinkovitejši pouk in raba slovenščine v vzgojno-izobraževalnem procesu ter priprava predlogov ustreznih programov usposabljanja strokovnih delavcev VIZ za razvoj bralne pismenosti otrok in učencev. Pri tem se posebna pozornost namenja tudi knjižnici in umeščanju slovenščine kot drugega tujega jezika za učence in otroke, katerih slovenščina ni materni jezik.

Za dosego teh ciljev so oblikovali devet t. i. gradnikov bralne pismenosti: to so govor, motiviranost za branje, razumevanje zasnove bralnega gradiva, glasovno zavedanje, kritično branje, besedišče, razumevanje besedil, odziv na besedila, tvorjenje besedil in tekoče branje.

V projektu udejanjamo strategije prožnih oblik učenja.

Prožne oblike učenja so oblike poučevanja in učenja, ki razvijajo/nadgrajujejo obstoječe pedagoške strategije, pristope in prakse z novimi učnimi praksami, ki tudi z vključevanjem novih tehnologij, pripomorejo k dvigu splošnih kompetenc otrok/učencev/dijakov – pismenost, večjezičnost, matematična, naravoslovna, tehniška in inženirska kompetenca, digitalna kompetenca, podjetnost, osebnostna, družbena in učna kompetenca, državljanska kompetenca in kulturna zavest in izražanje, hkrati pa razvijajo pri otrocih/učencih/dijakih tudi ustvarjalnost in inovativnost, kritično mišljenje, sposobnost odločanja, radovednost in odgovornost.

Uspešno izvedena strategija obsegacelovito načrtovanje, razvijanje in implementacijo pedagoških strategij, pristopov oz. praks na področju projekta OBJEM, kar se udejanja na petih področjih: didaktičnem, organizacijskem, s premišljeno uporabo digitalnih tehnologij (IKT), z  vključitvijo strategij v krovne dokumente in z izvajanjem strategije. Pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti po oddelkih posebno pozornost namenjamo razvoju zgodnje pismenosti z uvajanjem gradnikov in tudi spremljanju razvoja le-te. V svoji neposredni praksi razvijamo in preizkušamo didaktične pristope, ki bodo to omogočili. Z izvajanjem dejavnosti, ki vključujejo didaktične strategije in pristope udejanjam strategije prožnih oblik učenja.

V vrtcu imamo na novo opremljen skupen prostor – KNJIŽNICO (s štirimi kotički: knjižni kotiček, računalniški kotiček, avdio-video kotiček in kotiček za ustvarjanje) , kjer bo osrednji center (poleg matičnih igralnic) za razvijanje bralne pismenosti otrok.

Najpomembnejši gradnik bralne pismenosti, ki ga bomo razvijale pa je GOVOR, ki je osnovno sredstvo komunikacije in pomemben dejavnik v razvoju osebnosti otroka in njegovi socializaciji. Otrokov govor se v predšolskem obdobju avtomatizira, zato je pomembno, da posvetimo jeziku posebno pozornost, otroka spodbujamo, saj bo to zanj dobra popotnica za opismenjevanje.

Naša vloga v projektu je naslednja:

  • vodenje implementacijskega tima VIZ;
  • oblikovanje operativnega načrta na ravni vrtca,
  • izvedba lastnih primerov ter predstavitev le-teh na spletni učilnici ZRSŠ;
  • izvedba kolegialnih hospitacij;
  • implementacija didaktičnih pristopov in strategije bralne pismenosti s poudarkom na dvigu ravni bralne pismenosti,
  • aktivno sodelovanje na usposabljanjih v živo in na daljavo, pri implementiranju didaktičnih pristopov/strategij, z razvojnim VIZ v regiji, pri analizah in evalvacijah projekta;
  • sodelovanje pri pripravi in predstavitvi primerov dobrih praks na delovnih srečanjih ali usposabljanjih.

PRILOGE:

POVEZOVANJE DVEH PROJEKTOV

KAJ NAM PRINAŠA PROJEKT OBJEM?

ZAKAJ JE POMEMBNO RAZVIJATI BRALNO PISMENOST?

KULTURNI TEDEN PO PRLEŠKO

GOSPA POMLAD

DRUŽINSKA PISMENOST

KAJ PRINAŠAMO V MREŽO VRTCEV?

PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA

KULTURNI TEDEN (FEBRUAR 2021)

JEŽEK TEKA, TEKA

PRISTNO, KAKOVOSTNO, DOMAČE V KOMBINIRANEM ODDELKU

NOVO OPREMLJENA VRTČEVSKA KNJIŽNICA

KRATKE ZGODBICE IN POGOVOR O LE-TEH

MUCA COPATARICA

POSNETEK DRAMATIZACIJE KOMBINIRANEGA ODDELKA

AKTIVNOSTI V DECEMBRU 1. starostno obdobje

AKTIVNOSTI V DECEMBRU 2. strarostno obdobje

KULTURNA BESEDA

ORIENTACIJSKI POHOD

POTOVANJE MALE PLASTIČNE VREČKE

PREDSTAVITEV ZGODBICE ČRIČEK IN MRAVLJE

BIBARIJE

STO UGANK

Zadnji projekti

Kategorije

Kontakt

Dostopnost