VKLJUČUJOČA ŠOLA VKLJUČUJOČI VRTEC –VKLJUČUJOČI FIZIČNI PROSTOR 2023-2026

Zavzemali se bomo za ustvarjanje varnega in spodbudnega učnega okolja v vaših vrtcih.

Poudarek projekta je na  medsebojnem povezovanju strokovnih delavcev pri skupnem razvoju, poglabljanju in širjenju strategij formativnega spremljanja ter na zagotavljanju spodbudnega fizičnega, socialnega in didaktičnega okolja.

Strokovni delavci bomo  v vzgojno-izobraževalni prosec vključevali glas otroka, tako, da bodo spodbujali aktivno vlogo otrok, omogočali učenje otrok od otrok, vključevali otroke v proces načrtovanja, vrednotenja in samovrednotenja, otrokom omogočali sprotne in kakovostne povratne informacije. Otroci bodo vključeni tudi v sooblikovanje fizičnega učnega prostora.  

Otrok v vključujočem vrtcu se dobro počuti in je vključen. Otrok se igra in raziskuje ter je soustvarjalec svojega učenja in znanja.

VKLJUČUJOČI VRTEC (sledi sodobnim pedagoškim spoznanjem pri zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega okolja ter soudeleženosti in razvoju vsakega posameznika):

sledi sodobnim pedagoškim spoznanjem pri zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega okolja ter soudeleženosti in razvoju vsakega posameznika.

• je pripravljen uvajati spremembe na področju zagotavljanja spodbudnega učnega

okolja: dobro komunikacijo, spodbujanje samostojnosti in samoiniciativnosti otrok,

zagotavljanje ustrezno zahtevnih izzivov in dejavnosti, zagotavljanje izkustvenega

učenja z odkrivanjem in raziskovanjem ter ozaveščanje pomena čustev za učinkovito

učenje;

• zagotavlja socialno klimo, v kateri se prav vsak otrok dobro počuti;

• zagotavlja uresničevanje inkluzivnega okolja;

• poudarja vlogo vzgojitelja pri zagotavljanju visoke stopnje soudeleženosti otrok;

• omogoča različne možnosti za stalno in kakovostno sodelovanje s starši

KOLEGIALNA HOSPITACIJA

Zadnji projekti

Kategorije

Kontakt

Dostopnost