Plačilo vrtca

V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), Center za socialno delo glede na materialni položaj staršev določi plačilo za programe vrtca. Glede na določitev dohodkovnega razreda plačajo starši določen odstotek cene programa.

Starši lahko uveljavljate znižano plačilo vrtca z vlogo, ki jo oddate na Center za socialno delo, občina pa v skladu z
28. členom Zakona o vrtcih zagotavlja razliko med ceno programa in plačilom staršev.

Za otroke, ki se vključijo v vrtec med šolskim letom, se znižano plačilo uveljavi z dnem, ko je otrok sprejet v vrtec, če starši na Centru za socialno delo oddajo vlogo en mesec pred vključitvijo otroka v vrtec.

Vsako spremembo statusa otroka (izpis otroka, spremembo stalnega prebivališča, itd.) je potrebno v osmih dneh sporočiti Centru za socialno delo.

V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se za dneve odsotnosti (ne glede na vzrok odsotnosti) zniža cena vrtca za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je osnova za plačilo staršev in razliko v ceni, ki jo krije občina glede na stalno prebivališče otroka.

V primeru daljše odsotnosti otroka zaradi bolezni – strnjeno nad 15 delovnih dni – se ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila staršem zaračuna 50 %, z odločbo o plačilu vrtca, določenega prispevka (velja samo za otroke s stalnim prebivališčem v Občini Križevci).

V skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), starši, ki imajo v vrtec vključena dva otroka ali več, plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno kot znižano plačilo vrtca za drugega otroka, za vsakega nadaljnjega pa so oproščeni plačila vrtca.

V času počitniške odsotnosti v mesecu juliju in avgustu, se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok, zagotavlja Občina Križevci na podlagi izdanih računov vrtca (velja za starše s stalnim bivališčem v občini Križevci. Starši, ki imajo v vrtec vključena dva ali več otrok, lahko uveljavljajo dodatna znižanja le za najstarejšega otroka).

S 1. 9. 2021 se je uveljavila novela Zakona o vrtcih (Ur.l.RS, št. 18/21), ki ponovno vpeljuje pravico do brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine, ki je vključen v vrtec hkrati s starejšim sorojencem. Pravice do brezplačnega vrtca pa bodo deležni tudi vsi starši, ki imajo v vrtcu tretjega ali nadaljnjega otroka, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu.

Starši plačajo največ 77% cene programa, v katerega je vključen otrok. To je polno plačilo programa. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila, izstavi vrtec račun v višini polnega plačila.

EKONOMSKA CENA

Dostopnost