Sodelovanje z vrtcem

Načini sodelovanja in povezovanja s starši

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje. Prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Vsaka pomoč staršev je dobrodošla in vsako njihovo zadovoljstvo kot tudi zadovoljstvo njihovega otroka nam je v veselje in spodbuda za naše nadaljnje delo na pedagoškem področju.

Sodelujemo pri načrtovanju in uresničevanju programa v vrtcu, skupnih nalog ali projektov. S svojim ravnanjem in vedenjem prispevamo k uresničevanju ciljev programa sodelovanja s starši. Negujemo in razvijamo sodelovanje s strokovnimi in vodilnimi delavci v vrtcu v smislu medsebojnega izmenjavanja spoznanj, vedenj, izkušenj in informacij, ki so pomembne z vidika otroka, njegovega razvoja ter kvalitete otrokovega življenja v vrtcu in družini.

Sodelovanje s starši si zamišljamo kot nujen pogoj za dopolnjevanje družinske in institucionalne vzgoje.

Starši imajo pravico sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljico aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, vendar ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca.

Starši imajo pravico do postopnega uvajanja otroka v vrtec in možnost dogovora o najbolj sprejemljivem načinu vključevanja svojega otroka v vrtec.

Stalnemu obveščanju staršev o tem, katere dejavnosti potekajo in kako se odvijajo aktivnosti v vrtcu, pa so namenjene oglasne deske pred igralnicami in ob vhodu v vrtec kot tudi spletna stran vrtca.

S starši sodelujemo:

  • na roditeljskih sestankih (skupnih, oddelčnih),
  • ob individualnih pogovorih ob prihodu ali odhodu otroka,
  • na pogovornih urah v oddelkih,
  • na predavanju, kamor povabimo strokovnjaka s področja vzgoje,
  • na srečanjih in skupnih druženjih otrok, staršev in pedagoških delavcev v dopoldanskem ali popoldanskem času (ustvarjalne delavnice, delovne akcije…),
  • v času uvajanja otrok v vrtec (vsakodnevno po nekaj ur v dopoldanskem času),
  • na svetu staršev, kjer boste starši povedali svoja mnenja, želje, potrebe, pohvale, opozorila (svet staršev ima po enega predstavnika iz vsakega oddelka v vrtcu),
  • pri sodelovanju staršev ob neposrednem delu v skupini vašega otroka. Starši lahko sodelujete kot izvajalci posameznih dejavnosti (različni poklici, interesne dejavnosti …) ali pa se nam pridružite na popoldanskih skupnih srečanjih, kjer boste svojega otroka spoznavali še v drugačnih situacijah,
  • pri zbiranju različnega materiala ali pri zbiranju sponzorskih/donatorskih sredstev za namene vrtca.
Dostopnost